Algemene voorwaarden, privacy statement en leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de producten aangeboden door Haar Ideeke. Verder zijn zij van toepassing op de overeenkomsten aangegaan met Haar Ideeke.

1.2 De "koper" is elke natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht Haar Ideeke haar diensten levert.

2. Diensten en prijzen

2.1 Haar Ideeke biedt haar diensten aan via de internetsite www.haarideeke.nl en www.haar-ideeke.nl.

2.2 De prijzen vermeld op de site zijn de prijzen die op dat moment gelden. Haar Ideeke kan de prijzen op ieder moment, zonder vooraankondiging, wijzigen. Derhalve zal Haar Ideeke wel proberen dit zo goed mogelijk van te voren aan te geven.

2.3 De bedragen zijn in euro's en inclusief BTW.

2.4 De prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Mocht dit zich voordoen, dient u dit zo spoedig mogelijk te melden. Haar Ideeke zal dan samen met de koper zoeken naar een passende oplossing, maar behoudt zich het recht voor de juiste prijs in rekening te brengen.

3 Overmacht

3.1 Wanneer overmacht zich voordoet en Haar Ideeke belemmert in haar werkzaamheden en verplichtingen, zal zij dit zo spoedig mogelijk mededelen aan de koper. Indien gewenst kan gezocht worden naar een passende oplossing.

3.2 Overmacht is die omstandigheid, onafhankelijk van haar wil, waardoor Haar Ideeke redelijkerwijs haar verplichtingen niet na kan komen. Onder deze omstandigheden vallen ook de problemen bij leveranciers aan Haar Ideeke en veranderingen in het overheidsbeleid.

4 Aansprakelijkheid

4.1 Haar Ideeke is niet verplicht tot schadevergoeding aan de koper en/of anderen, tenzij dit veroorzaakt is door een grove fout, nalatigheid of opzet.

4.2 Haar Ideeke aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie en adviezen verstrekt via telefoon, e-mail en fax, tenzij hier sprake is van een grove fout, nalatigheid of opzet.

4.3 Haar Ideeke is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het niet functioneren van de site, door problemen bij derden, als de internetverbinding.

4.4 Haar Ideeke is niet aansprakelijk voor eventuele schade door het tijdelijk niet online zijn van de site, in verband met onderhoud of andere werkzaamheden ten behoeve van de site.

5 Overige bepalingen

5.1 Uw gegevens worden behandeld zoals genoemd in Privacy Statement.

5.2 Alle bepalingen met betrekking tot de levering en betaling staan in Leveringsvoorwaarden. Dit onderdeel dient gezien te worden als een verlengde van de Leveringsvoorwaarden.

6 Klachten en vragen

6.1 Klachten en vragen kunnen per e-mail of schriftelijk neergelegd worden. Wanneer een klacht per telefoon binnenkomt, is het mogelijk dat er gevraagd wordt de klacht ook schriftelijk neer te leggen. Dit om klachten in de toekomst te voorkomen.

Privacy Statement

Wanneer u een bestelling doet, vraagt Haar Ideeke een aantal gegevens van u. Deze gegevens worden opgenomen in onze database. Zonder uw nadrukkelijke toestemming, zal Haar Ideeke uw gegevens niet aan derden verstrekken of ter inzage aangeboden worden. Ook zullen uw gegevens alleen gebruikt worden voor hetgeen u ze verstrekt heeft.

Leveringsvoorwaarden

1 Betalingen

1.1 Haar Ideeke hanteert de volgende betalingsmethoden:
- Contant bij de behandeling.
- Contant of vooruit betaling bij productlevering.

1.2 Verzendkosten zijn voor rekening van de ontvanger.

1.3 Als de datum van de afspraak u niet uitkomt dan vragen wij u om minimaal 7 dagen voor de afspraak contact met Haar Ideeke op te nemen om een nieuwe afspraak te maken.

1.4 Wanneer de koper 2 werkdagen voor de afspraak afziet van de behandeling wordt de helft van de kosten van de behandeling in rekening gebracht.

1.5 Mocht u, zonder Haar Ideeke tijdig in te lichten, op de dag van de afspraak niet thuis zijn dan wordt bij de eerstvolgende afspraak de helft van de kosten van de behandeling in rekening gebracht.

1.6 Wanneer de koper afziet van de productlevering is restitutie van het aankoopbedrag niet mogelijk.

Login